Leerlingbegeleiding


De leerlingenbegeleiding gebeurt in onze school zeer gericht op het individu door interne begeleiders, bijgestaan door het advies van CLB en/of externe bevoegde instanties. Op regelmatige tijdstippen komt de cel leerlingenbegeleiding samen. Zij is samengesteld uit de leerlingenbegeleider van de school en de verantwoordelijken van het CLB. De directeur is hierop frequent aanwezig alsook de opvoeders.

 

Er zijn verschillende contactmomenten met de ouders voorzien. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van een rapport. De data van deze rapportering kan je terugvinden in de activiteitenkalender of via Smartschool.

 

De leerlingenbegeleidster, mevr. De Paepe, staat in voor:

 • het algemene welbevinden van de leerlingen;
 • begeleiden van nieuwe leerlingen;
 • de onderlinge band tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten, leerlingen en directie bewaken;
 • luisteren naar leerlingen en hun ouders;
 • overleg met opvoeders, klasleraars en directie over de leerlingen;
 • opvolgen van leerlingendossiers;
 • begeleiden van leerlingen met socio-emotionele problemen en indien nodig doorverwijzen naar specifieke hulpverlening;
 • begeleiden van leerlingen met leerproblemen;
 • opvang i.v.m. tuchtproblemen;
 • voorbereiding en opvolging van klassenraden;
 • leerlingen inlichten en voorbereiden bij hun overstap van de ene naar de andere graad;
 • leerlingen met leermoeilijkheden begeleiden en motiveren;
 • studiekeuzebegeleiding;
 • leren leren;
 • ...

Studie- en schoolloopbaanbegeleiding

Omdat een goede studiekeuze aan de basis ligt voor een geslaagd leerjaar, besteden we heel wat aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Deze begeleiding steunt op twee pijlers: goed geïnformeerd worden over de vele mogelijkheden die er zijn en een degelijk inzicht verkrijgen in de eigen talenten.

 

Door gesprekken met vakleerkrachten, leerlingenbegeleider en CLB krijgen de leerlingen inzicht in zichzelf en zijn ze beter in staat een gerichte keuze te maken.

 

Met de zesde- en zevendejaars worden de vele mogelijkheden samen met hen ontdekt via deelname aan de Sid-in, informatiesessies op school en gastsprekers. Ze worden tevens ook aangemoedigd gericht op zoek te gaan naar informatie en worden daarbij ondersteund door de vakleerkrachten, leerlingenbegeleiders en het CLB.